اجرا

 
فعالیّت اصلی بخش سازه بر روی کنترل نقشه های اجرائی ارائه شده توسّط مشاوران متمرکز بوده و با توجّه به ایرادات موجود، اکثر کارها اصلاح و یا مجدداً طراحی می گردد.